(σύντομη αναφορά στα βιογραφικά τους, φωτογραφίες, κοινά βιώματα, τεκμήρια)